به مناسبت یازدهم مهرماه، سرآغاز جنبش مدنی ورزش ایران
 

تقدیم به مردی که به زانو در نیامد

 

سلطان علی حق شناس.

سلطان تاپ تکواندو؛ دکتر علی حق شناس

 

از طرف سازمان هواداران اولین نهاد مدنی ورزش ایران.